Wettelijke kennisgeving

Bedrijfsinformatie:
Naam: LOU VE Boutique
Adres: Rembrandthof 40, 1181 ZL Amstelveen, Nederland
E-mail: info@louveboutique.nl
KvK-nummer: 82062919
Btw-identificatienummer: NL003636296B45

Gebruiksvoorwaarden:
Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van LOU VE Boutique. Het is niet toegestaan om de site of delen ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LOU VE Boutique. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Auteursrechten en Intellectueel Eigendom:
De inhoud van deze website, waaronder onder meer teksten, afbeeldingen, ontwerpen, merken, logo's, en overige informatie, is eigendom van LOU VE Boutique of haar licentiegevers en is beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Aansprakelijkheid:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze site, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

Wijzigingen:
LOU VE Boutique behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site, inclusief de tekst van deze wettelijke kennisgeving, op elk moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen of te verwijderen. Het is raadzaam om regelmatig na te gaan of de op of via deze site aangeboden informatie, inclusief de tekst van deze wettelijke kennisgeving, is gewijzigd.

Toepasselijk Recht:
Op deze website en de wettelijke kennisgeving is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze wettelijke kennisgeving zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact:
Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze website, de aangeboden producten en diensten van LOU VE Boutique, of over deze wettelijke kennisgeving, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.